Икона Божией Матери «Утоли моя печали»

25 Января / 7 Февраля

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая «Уто­ли моя пе­ча­ли», про­сла­ви­лась в Москве мно­ги­ми чу­де­са­ми со вто­рой по­ло­ви­ны XVIII ве­ка, а осо­бен­но во вре­мя чу­мы в 1771 го­ду. Ико­на при­не­се­на в Моск­ву ка­за­ка­ми в 1640 го­ду в цар­ство­ва­ние Ми­ха­и­ла Фе­о­до­ро­ви­ча (1613–1645) и по­ме­ще­на в хра­ме свя­ти­те­ля Ни­ко­лая на Пу­пы­шах в Са­дов­ни­ках. Од­но вре­мя, ве­ро­ят­но, вслед­ствие по­жа­ра и неод­но­крат­ных пе­ре­стро­ек хра­ма об иконе за­бы­ли, она бы­ла за­бро­ше­на и на­хо­ди­лась на ко­ло­кольне в ве­ли­ком небре­же­нии. Но обиль­ные ми­ло­сти, яв­лен­ные через нее Бо­жи­ей Ма­те­рью, за­ста­ви­ли вспом­нить за­бы­тую свя­ты­ню и от­ве­сти ей по­до­ба­ю­щее ме­сто в хра­ме, в ко­то­ром впо­след­ствии был устро­ен при­дел в ее честь. Празд­но­ва­ние чу­до­твор­ной иконе, со­вер­ша­е­мое еже­год­но 25 ян­ва­ря, бы­ло уста­нов­ле­но в 1760 го­ду в па­мять ис­це­ле­ния боль­ной жен­щи­ны, удо­сто­ив­шей­ся ви­де­ния это­го свя­то­го об­ра­за и ис­це­лив­шей­ся по­сле мо­леб­на пе­ред ним 25 ян­ва­ря в церк­ви Свя­ти­те­ля Ни­ко­лая на Пу­пы­шах в Москве. К это­му же вре­ме­ни от­но­сят­ся со­став­лен­ные ей служ­бы и ака­фист. Чти­мые спис­ки с ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мой «Уто­ли моя пе­ча­ли», на­хо­дят­ся во мно­гих хра­мах Моск­вы и дру­гих го­ро­дов.

Тропарь, глас 5

Утоли́ боле́зни/ многовоздыха́ющия души́ моея́,/ Утоли́вшая вся́ку слезу́ от лица́ земли́,/ Ты бо челове́ков боле́зни отго́ниши/ и гре́шных ско́рби разруша́еши,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние,// Пресвята́я Ма́ти Де́во.

Кондак, глас 6

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раба́ Твоего́,/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну окая́нный/ всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́ Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,// поле́зно сотвори́.